a
Времето в момента:
11 C
предимно ясно
Пловдив
humidity: 77%
wind: 3 m/s SE
H12 • L10
НачалоНашите цели

Да съдейства за опазване, изследване, възраждане, развитие и разпространение на българския фолклор и българските народни традиции и история в страната и чужбина

Да съдейства за повишаване и поддържане на националното самочувствие на българското население и за съхраняване на националната идентичност на българите чрез изучаването и познанието на българския фолклор и да утвърждава достойнствата им в ценностната система на нацията

Да развива като обществена ценност съхраняването на фолклора, историята, културата и традициите на българите, да ги установява в контекста на европейските традиции и да способства за изграждането на високо развито национално самосъзнание, съчетано с общоевропейската и световна културна идентичност

Да работи с цел ангажиране на отговорността на държавата, институциите и обществеността към проблемите, свързани със запазването и развитието на българската култура и фолклор като изкуство с национална значимост

Да създава нови начини за съхраняване и представяне на миналото и поставянето на културното наследство в съвременен контекс и да допринася за изграждането и утвърждаването на положителен имидж на България като културно-историческа и природна дестинация

Да съдейства за изграждането на междукултурен диалог, базиран на националния фолклор и традиции, с чуждестранни общности в областта на културата, изкуствата и спорта и по този начин да стимулира интереса у българите към опознаване на националната история и култура

Подържане и развитие на културния туризъм като форма на международно сътрудничество, съхраняване на културната идентичност и популяризиране на българското културно-историческо наследство и съвременното изкуство

Възраждане и развиване на традиционни български занаяти, както и тяхната популяризация

Да работи за обогатяване на културния живот в страната с различни и разнообразни по своя характер културни събития с цел привличане на европейска публика, дългосрочно изграждане на капацитет и развиване на публики и обвързване на програмата на културните институции с потребностите на публиката/посетителите

Да насърчава културното предприемачество и творческите индустрии с цел създаване на партньорства за успешно управление на културните ресурси на България

Да подпомага поддържането на активен и здравословен начин на живот от населението чрез развитие на културата, изкуствата, науката, образованието, спорта, екологията, здравеопазването и насърчаване на физическата култура

Да поощрява включването на културата и изкуството като инструмент утвърждаването на духовните ценности и за изграждането на по-стабилни общности и по този начин да провокира творческата и техническата креативност на населението

Да разработва и реализира ефективни практики с цел стимулиране интереса на деца, младежи и възрастни към системни и последователни занимания с български фолклор, театрално, филмово, художествено и ораторско изкуство, музика и литература и да провокира и стимулира свободата им на изразяване

Да съдейства за духовното, интелектуалното и физическото развитие на български деца и младежи, възпитаването им в дух на национално самосъзнание, високи цели, спортменство, хуманизъм, съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели и уважение към българската култура, традиции и история

Да насърчава развитието на талантите при децата, като съдейства за получаването на образование, знания, умения и култура у подрастващото поколение, подпомага обучението, специализацията, квалификацията и преквалификацията на младите хора със изявени способности в областта на културата, науката, спорта, науката и културата

Да стимулира творческите търсения на млади дарования с успешни изяви и челни награди от конкурси, фестивали и състезания в областта на културата, образованието, науката и спорта

Да съдейства за запазването, разпространението и създаването на личностни и групови  постижения в областта на българската култура и фолклор

Да подпомага проучването, изследването, опазването и възстановяването на културните паметници, инфраструктурата, околната среда и биоразнообразието в България с цел повишаване качеството на живот на гражданите и създаване на потенциал за бъдещо възходящо развитие на обществото